دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم حاجب (نیر عظمی)

خانم حاجب (نیر عظمی)

دختر فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A57
  •