دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترجمه کتابی از دکورسل، ۱۳۵۳ ق

ترجمه کتابی از دکورسل، ۱۳۵۳ ق

ترجمه خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، از کتاب «جنگ زندگی-دره جهنمی» تألیف پیر دکورسل در دو جلد: «بین دو عشق» (جلد اول) و «تمول سرشار یا صاحب مخازن طلا» (جلد دوم)؛ این کتاب را شرکت طبع کتاب و چاپخانه فردوسی منتشر کرده است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده خانم حاجب (نیر عظمی)
 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  در صفحه آخر جلد اول، کارت عضویت خانم حاجب امیرتیمور را در «انجمن مودت و حزب معرفت» می‌بینید که در فقره به شماره 13112A53 به طور جداگانه موجود است.

 • ابعاد ۲۲ × ۱۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13112A50
 •