دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دولت رستمی و سرور امانت

دولت رستمی و سرور امانت

از راست: دولت رستمی (مادر پرویز ورجاوند) و مادرش سرور امانت

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نسخه دیگری از این عکس به شماره 1399A5 در مجموعه کتایون و پروین بامسیان موجود است.

 • مجموعه ها پرویز ورجاوند
 • متعلق به پرویز ورجاوند
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۵ اسفند ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13103A4
 •