دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جشن عروسی جباره فرمانفرمایان

جشن عروسی جباره فرمانفرمایان

ردیف ایستاده از راست به چپ: هما فرمانفرمایان، بداغ (مجتهدی)، عباس پرخیده، زهرا جباره فرمانفرمایان، عزت الملوک فرمانفرمایان، ماه سماء فرمانفرمایان، فاطمه خانم، عذرا مشیری. ردیف نشسته از راست به چپ: ستاره، لیلی فیروز (دختر نصرت الدوله فیروز)، فروغ مشیری، مهری دخت فرمانفرمایان (دختر عزت السلطنه)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱ آبان ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13102A32
  •