دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهر عزت الدوله

مهر عزت الدوله

این مهر متعلق به دوران پیش از ازدواج عزت الدوله است که لقب عزت الملوک داشت.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  عزت الدوله مدتی هم لقب عزت السلطنه را داشت، اما لقب اصلی او عزت الدوله بوده است.

 • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 13102A22
 •