دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه فرامرز خاصه تراش به شاه

عریضه فرامرز خاصه تراش به شاه

عریضه فرامرز خاصه تراش به شاه که در آن شرح می‌دهد که پس ازآن که فن خاصه تراشی را در اسلامبول و مصر فراگرفته، به ایران بازگشته و تا دو سال قبل از تاریخ نگارش این عریضه خاصه تراشی سفرا را برعهده داشته است. او سپس می‌نویسد که دو سال است سخت بیمار شده و تقاضا دارد با توجه به بیماری و مخارج ناشی از آن، شاه به او، عیال، و خانواده‌اش کمک مالی کند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  بنا به گفته صاحب سند، این نوشته مربوط به دوران ناصری است.

 • ابعاد ۲۲ × ۳۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها دبیری
 • متعلق به مجموعه دبیری
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1282A15
 •