دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یک زن

یک زن

این عکس متعلق به آلبوم مجموعه فیروز فیروز به شماره فقره 1275A1 است. نوشته در حاشیه عکس: «خانم آقای [؟] اصفهانی یکی از تجار و محترمین طهران بوده که به محمدحسن میرزا عشق بسته از شوهرش مطلقه شد به تبریز آمد در حرمخانه ولیعهد اقامت نمود.» نوشته روی عکس ناخوانا بود.یک نسخه دیگر از همین عکس در همین آلبوم به شماره فقره 1275A42 موجود است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها فیروز فیروز
  • متعلق به مجموعه فیروز فیروز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1275A37
  •