دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیان الطب

بیان الطب

بیان الطب متنی پزشکی است که در سده ششم هجری توسط حبيش بن ابراهيم تفليسی نگاشته شد. اين کتاب دارای سه بخش به شرح زير است: بخش اول درباره علم پزشکی؛ بخش دوم درباره غذاها و داروهای مفرده؛ بخش سوم درباره غذاها و داروهای مرکبه. مؤلف اين کتاب را به ملکشاه، پسر قلج ارسلان سلجوقی، تقديم کرده است. از اين کتاب شش نسخه در ايران وجود دارد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۷۵ ق
 • یادداشت ها

  برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به مقاله: علی اشرف صادقی، «لغات فارسی كفاية الطب حبيش تفليسی به همراه بررسی لغات تقويم الادويه او»، نامه فرهنگستان، ارديبهشت ۱۳۸۰، صفحات ۲۹-۱۳

 • مجموعه ها کوفه
 • متعلق به مجموعه خصوصی محمد صالح و مارگرت مکیه
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۳ آبان ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ آبان ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1263A2
 •