دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: جان کدمن (رئیس شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران)، تاتیانا مارکاریان (همسر عبدالحسین تیمورتاش)، منوچهر تیمورتاش (ایستاده)، و دکتر یانگ در ژنو

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ ق تا ۱۳۵۸ یا ۱۳۵۹ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (ع 1 - 03994_00)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1261B16
  •