دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاتیانا و منوچهر تیمورتاش

تاتیانا و منوچهر تیمورتاش

نشسته: تاتیانا مارکاریان (همسر عبدالحسین تیمورتاش)؛ ایستاده: منوچهر تیمورتاش (پسر سرورالسلطنه و عبدالحسین تیمورتاش)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ ق تا ۱۳۵۸ یا ۱۳۵۹ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (ع 1 - 03088_00)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1261B10
  •