دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس الدوله

شمس الدوله

نوشته زیر عکس: «شمس الدوله زن ناصرالدین شاه، دختر عضدالدوله خواهر عین الدوله»؛ نوشته چاپی: «دارالخلافه ناصری امیر قاجار»

نمای تفصیلی

 • آفریننده امیر جلیل الدوله قاجار
 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «شمس الدوله»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۳-۵۲۳۳ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A63
 •