دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عصمت الدوله

عصمت الدوله

نوشته زیر عکس: «خانم عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه، زن دوست محمد خان معیرالممالک»

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «عصمت الدوله»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۳-۵۲۱۶ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A53
 •