دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره مجروح شدن ماژور ایمبری

نامه درباره مجروح شدن ماژور ایمبری

نامه بر سر برگ کاغذ ریاست وزراء که گزارش به قتل رسیدن ویس قونسول [نایب کنسول] آمریکا در ایران، ماژور ایمبری، است. وقتی خبر از ظهور معجزه‌ای از سقاخانه خیابان آقا شیخ هادی و اجتماع مردم به همین مناسبت در مقابل این سقاخانه می رسد، ماژور ایمبری به همراه یک آمریکایی دیگر به عکاسی از جمعیت پرداخته و مردم برای جلوگیری از عکاسی از نوامیس خود به مقابله با او پرداختند که در نتیجه آن، او مجروح می شود. وی را به مریضخانه نظمیه می برند، ولی بعد از دو سه ساعت معالجه توسط اطبای اروپایی و ایرانی، وی فوت کرده است. از زمان وقوع این حادثه، دولت اقدامات فوری برای تعقیب و دستگیری مرتکبین و مسببین به عمل آورده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ مرداد ۱۳۰۳ ش
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۵۴۹۳۵-۰-۰ن، ۰-۵۴۹۳۶-۰-۰ن)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A33
  •