دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس کلاس مدرسه

عکس کلاس مدرسه

نوشته زیر عکس: «عکاس کمینه مولود صبیه طائره ۱۳۲۸»

نمای تفصیلی

  • آفریننده مولود خانم (دختر طایره)
  • تاریخ ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1261A220
  •