دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابراهیم به ناصرالملک

ابراهیم به ناصرالملک

نامه‌ای از ابراهیم به ناصرالملک والی کردستان که نویسنده در آن درباره سلامتی کودکان، آقا محسن و خانم کوچولو، بعد از ابتلا به بیماری سرخجه می‌گوید و همچنین درباره اشتباه آقا میرزا حسن حکیم باشی در میزان استفاده از شربت برمور دو سدیوم. او می‌نویسد که حکیم باشی اگرچه سواد فرانسه ندارد ولی دفتری دارد که در آن تمام ادویه قدیم و جدید، مفصل و مشروح، ضبط است و این که نویسنده گمان نمی کرده که حکیم باشی بعد از رجوع به ورقه شربت برمور دوسدیم در میزان مصرف آن اشتباه کند. ابراهیم همچنین به ناصرالملک خبر داده که اگر هنوز حیدرمیرزا معروف به شاهزاده حکیم در کردستان باشد، در کار مداوای او نباید تردید داشت. این نامه همراه با پاکتی است خطاب به ناصرالملک والی کردستان با مهرابراهیم در پشت آن.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ محرم ۱۳۱۹ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۴۷۰۱۶-۰-۰ق، ۱-۴۷۰۱۶-۰-۰ق، ۲-۴۷۰۱۶-۰-۰ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A22
  •