دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

گلشن الملوک قهرمانی قاجار همراه با دو خلبان در فرودگاه قلعه‌مرغی

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «یکی از زنان قاجار به اتفاق دو تن از خلبانان خارجی در کنار یک فروند هواپیما در فرودگاه دوشان تپه»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۰-۱۲۳۹۳۸-۰)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 1261A217
 •