دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دختر ناصرالدین شاه به ناصرالملک

دختر ناصرالدین شاه به ناصرالملک

نامه یکی از دختران ناصرالدین شاه خطاب به ناصرالملک که در آن از قطع شدن مواجبش به دستور عین الدوله انتقاد کرده و از ناصر الملک تقاضای رسیدگی به این موضوع را دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۱۳۴۱۱-۰-۰ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A18
  •