دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شعری از توران آغا فروغ الدوله

شعری از توران آغا فروغ الدوله

شعری از توران آغا فروغ الدوله ملقب به ملکه ایران، همسر ظهیرالدوله [و دختر ناصرالدین شاه] به مناسبت به توپ بستن خانه خود توسط قوای قزاق در بیست و پنجم جمادی الاول ۱۳۲۶ ق

نمای تفصیلی

  • آفریننده فروغ الدوله (ملکه ایران)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۶ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۱۱۱۹۴-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1261A15
  •