دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شعری از ظهیرالدوله

شعری از ظهیرالدوله

شعری از ظهیرالدوله، همسر توران آغا فروغ الدوله، به مناسبت به توپ بستن مجلس و مسجد توسط محمدعلی شاه در بیست وسوم جمادی الاولی ۱۳۲۶ ق

نمای تفصیلی

  • آفریننده على خان ظهیر الدوله
  • تاریخ حدود ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۶ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۱۱۱۹۳-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1261A14
  •