دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاره‌ای از یک گزارش

پاره‌ای از یک گزارش

گزارشی است که نویسنده از وضع امنیت در گیلان نوشته و شرح داده که آنجا خبری از دزد و لوطی و شرابخوار و قمارباز نیست. در ادامه از تفقد مهدعلیا به مخاطب نامه نوشته و از اینکه دو تخته پشتی مورد نظر مخاطب را اهل اردو برده اند و به زودی نیز دوخته نمی شود. نویسنده از دو تخته ای که محض عروسی خود دوخته بوده، آن را که بهتر بوده برای مخاطب فرستاده است. سایر اسبابی را هم که مخاطب خواسته داده بدوزند به محض تهیه ارسال می کند. یک صد جلد هم از چرم دستور داده تهیه کرده اند و شماری را همراه سید کاظم فرستاده که هرکدام بهتر بود به مهدعلیا بدهند. او سپس از حکومت پسر عبدالوهاب خان نوشته که با توجه به جوانی می تواند از عهده امور برآید و در ادامه از وضعیت نوغان نوشته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ صفر ۱۲۸۷ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۳۲۱۲۹-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A13
  •