دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سند مالی

سند مالی

سندی به زبان‌های فرانسه و فارسی مربوط به سهم‌های امین خلوت، اقبال الدوله، و محمدتقی خان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1258A45
  •