دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سند مالی مشیرالدوله، ۱۳۲۳ ق

سند مالی مشیرالدوله، ۱۳۲۳ ق

بنا به توضیحات صاحب مجموعه، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله مطالبات و قروض خود را برای تنظیم وصیتنامه‌اش (بر سربرگ وزارت خارجه)‌ صورت کرده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا نصر الله خان مصباح الملک (مشیر الدوله)
  • تاریخ ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1258A43
  •