دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفاتر ثبت آقا سيد عبدالغفور مجتهد، ۷ جلد، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۸ ق

دفاتر ثبت آقا سيد عبدالغفور مجتهد، ۷ جلد، ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۸ ق

دفاتر ثبت، شامل ۷ جلد: جلد ۱: رجب ۱۳۳۴- ربیع الثانی ۱۳۳۷، جلد ۲: رجب ۱۳۳۷ - ذیقعده ۱۳۳۸، جلد ۳: رجب ۱۳۳۸- شعبان ۱۳۳۹، جلد ۴: رجب ۱۳۴۰- ربیع الاول ۱۳۴۳، جلد ۵: صفر ۱۳۴۱- شوال ۱۳۴۸، جلد ۶: ربیع الثانی ۱۳۴۳- رجب ۱۳۴۶، جلد ۷: محرم ۱۳۴۷ - رجب ۱۳۴۸ ق

نمای تفصیلی

 • تاریخ رجب ۱۳۳۴ ق تا رجب ۱۳۴۸ ق
 • یادداشت ها

  در جلد ۶، تصویر صفحه ۸۴ موجود نیست. آقا سيد عبدالغفور مجتهد در حال حاضر صاحب دفتر اسناد رسمی شماره ٣٦ است. اين دفتر خانه در سال ١٣٠٧ شماره اش ١٥ در سال ١٣١١ شماره اش ٢٠ و از سال ١٣١٦ به بعد شماره اش ٣٦ شد. همه اين دفاتر را آقای مجتهد در اختيار آقای سلطانی مطلق گذاشته است.

 • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
 • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
 • تاریخ آپلود ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۳ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1258A32
 •