دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکوه عظمی در کنار فرزندان خود

شکوه عظمی در کنار فرزندان خود

نشسته: شکوه عظمی همسر میرزا حسن خان مشیرالدوله و دختر میرزا احمد خان علاءالدوله. ردیف ایستاده از راست به چپ: هما پیرنیا همسر یدالله میرزا عضدی، داوود پیرنیا، و هرمز پیرنیا

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A31
  •