دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکوه عظمی در کنار همسر و فرزندان

شکوه عظمی در کنار همسر و فرزندان

از راست به چپ ردیف ایستاده: باقر پیرنیا، ابوالقاسم پیرنیا، ولی الله پیرنیا، نشسته روی صندلی: میرزا حسن خان، شکوه عظمی، نشسته روی زمین: مهدی پیرنیا

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A29
  •