دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکوه عظمی و هما پیرنیا

شکوه عظمی و هما پیرنیا

چپ: شکوه عظمی، راست: هما پیرنیا، دختر میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا. عکس در عمارت اندرونی لاله زار متعلق به میرزا امیرالدوله خان گرفته شده.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A28
  •