دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ملک میان انیس السلطنه و حاج محمد حسین، ۱۳۴۲

صلح نامه ملک میان انیس السلطنه و حاج محمد حسین، ۱۳۴۲

مصالحه عمارت و سه دکان خانم انیس السلطنه با حاج محمد حسین تاجر اصفهانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ شعبان ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۵۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A25
  •