دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ملک عموک متعلق به طوبی خانم، ۱۲۸۸ ق

صلح نامه ملک عموک متعلق به طوبی خانم، ۱۲۸۸ ق

مصالحه ملک عموک و حاجی آباد و تأیید پرداخت وجه آن به طوبی خانم و تعهد طوبی خانم برای پرداخت سهم برادر خود محمد رسول

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود جمادی‌الثانی ۱۲۸۸ ق
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1258A15
  •