دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قیم نامه برای طوبی خانم و محمد رسول، ۱۲۸۴

قیم نامه برای طوبی خانم و محمد رسول، ۱۲۸۴

تعیین دو قیم برای طوبی خانم و محمد رسول، دو طفل صغیر حاجی علی تاجر اصفهانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ رمضان ۱۲۸۴ ق
  • ابعاد ۱۹ × ۲۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1258A14
  •