دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بالا خانم با پدر و دائی

بالا خانم با پدر و دائی

این عکس در صفحه ۳۶۶ آلبوم است. از راست به چپ: بالاخانم دختر میرزا اسدالله، شمس علی برادرزن میرزا اسدالله، میرزا اسدالله

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A99
  •