دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیرخان که خواهرزاده خود را در بغل گرفته

امیرخان که خواهرزاده خود را در بغل گرفته

این عکس در صفحه ۱۹۷ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A34
  •