دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایوان رو به قبله مسجد شاه

ایوان رو به قبله مسجد شاه

این عکس در صفحه ۳۳۸ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A128
  •