دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 آقا علی، دختر میرزا اسدالله خان، نایب عبدالله، و سید آقا

آقا علی، دختر میرزا اسدالله خان، نایب عبدالله، و سید آقا

این عکس در صفحه ۲۰۷ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A123
  •