دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

این عکس در صفحه ۳۷۹ آلبوم است. ایستاده: قوجه یاور، نشسته: نفر دوم از راست: پسرآقا ابراهیم؛ نفر سوم: استاد ابراهیم خیاط

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A104
  •