دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه سکینه بیگم خانم، ۱۳۲۷ ق

پشه نامه سکینه بیگم خانم، ۱۳۲۷ ق

دو نسخه از پشه نامه سکینه بیگم خانم، دختر میرزا ابوالفضل خطیب و همسر سید غلامحسین (پسر سید تقی)