دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی نجفقلی بیگ

اسناد حقوقی نجفقلی بیگ

اسناد حقوقی نجفقلی بیگ، فرزند علیقلی بیگ و برادر خانم سلطان خانم، شامل دو بیع نامه به تاریخ ۸ ذی الحجه ۱۳۰۰ ق میان نجفقلی بیگ و خان‌بابا بیگ (وصی شرعی متوفی خانم جانی خانم) که اولی سند خرید یک باب اطاق مسقف و یک باب طویله است و دومی سند خرید یک قطعه باغ در روستای سوله دره است به مبلغ شش تومان از سوی محمد ابراهیم [برادر نجفقلی بیگ] و نجفقلی بیگ؛ و یک صلح نامه‌ میان نجفقلی بیگ و سید تقی، فرزند میرحسین، همسر خانم سلطان خانم.