دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه سید تقی

وصیت نامه سید تقی

چهار وصیت نامه از سید تقی چرم فروش که در سند دوم به تاریخ ۹ رجب ۱۳۱۱ق اموالش را به همسرش، سلطان خانم، واگذار کرده و در سندهای سوم (۱۳۴۱ق) و چهارم، سید محمد ولدآبادی را به عنوان وصی و کفیل فرزندان صغیر خود تعیین کرده است.