دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه فاطمه خانم

پشه نامه فاطمه خانم

پشه نامه فاطمه خانم، دختر سید تقی تاجر چرم فروش به منزل همسرش سید جواد تاجر رزاز