دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسید دریافت اجرت، ۱۳۳۶ ق

رسید دریافت اجرت، ۱۳۳۶ ق

رسید حاجی علی بیک ژاندارمری به همدم‌السلطنه برای دریافت اجرت

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ ذی‌الحجه ۱۳۳۶ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A18
  •