دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تزویج نامه

تزویج نامه

تزويج نامه، منظومه كوتاهی است كه آداب و رسوم خواستگاری در دوره قاجار را به تصوير مي كشد. به وسيله ميرزا باقر قزوينی (متخلص به ناجی) كه در فاصله سال های ۱۲۵۴ تا ۱۳۰۳ ق می زيست، اين مثنوی را سروده است. شاعر، در اين منظومه، رسم خواستگاری و ازدواج در زمان خود را ثبت كرده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  یک نسخه دیگر در سازمان اسناد ملی به شماره بازیابی ۵-۹۹۹۲ است. برای توضیحات بیشتر بنگرید به نسخه چاپی کتاب به مشخصات: تزويج نامه: آيين زن خواستن در دوره قاجار، تهران، ۱۳۸۸، فرهنگستان زبان وادب فارسی، چاپ ۱

 • ابعاد ۱۴ × ۲۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (۲۲۰۷)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
 • تاریخ آپلود ۳ آبان ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1255A1
 •