دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه  خدیجه خانم با خواهرش، گوهر خانم و یک اجاره نامه، ۱۳۴۲ و ۱۳۴۷ ق

صلح نامه خدیجه خانم با خواهرش، گوهر خانم و یک اجاره نامه، ۱۳۴۲ و ۱۳۴۷ ق

صلح نامه میان خدیجه خانم معروف به عزیز آغا وخواهرش گوهر خانم مبنی بر تملیک تمامی و مجموع دارایی و مایملک و اموال خود. سند دیگر اجاره نامه ای است میان ملوک خانم نوایی ملقب به شمس ایوان دختر مشهدی بارفروش دماوندی و خدیجه خانم وکالتا از طرف خواهر خود گوهر خانم در مورد یک باب خانه در شهر نو تهران به مبلغ ماهی چهل و پنج تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۳۴ سانتیمتر، ۲۲ × ۳۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها کارن
  • متعلق به مجموعه کارن
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1252A186
  •