دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رو کرسی

رو کرسی

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است. هنگامی که مهمان می آمد از این روکرسی استفاده می کردند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱۵ × ۱۶۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A16
  •