دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قروتاب بادنجان

قروتاب بادنجان

رساله نقد اجتماعی است که توسط عماد السلطنه در قالب داستان طنز آمیزی که در برج جوزا (خرداد) سال ۱۲۸۹ هجری قمری در طهران اتفاق افتاده نوشته شده است. این دفترچه به درخواست عماد السلطنه از روی نسخه ای که خود او نوشته بود به خط میرزا سلیمان شقاقی در تاریخ ۴ صفر ۱۳۴۸ هجری قمری بازنویسی شده است.