دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات متفرقه مربوط به قمرتاج دولت آبادی

مکاتبات متفرقه مربوط به قمرتاج دولت آبادی

مکاتبات متفرقه مربوط به قمرتاج دولت آبادی که شامل موارد زیر است: نامه ای از قمرتاج دولت آبادی در پاسخ به نامه مورخ ۱۳۳۴/۱۰/۵ از جانب هیئت عامله مجمع دوستان در پاسخ به نامه قمر تاج مورخ ۱۳۳۴/۵/۵ مبنی بر عدم همکاری وی با ایشان؛ نامه‌ای [احتمالا چرکنویس] از قمرتاج دولت آبادی [گیرنده نامعلوم] شامل لیست برخی نامه ها و اسنادی که وی در مجموعه براون دیده است. این نامه همراه با یک یادداشت است؛ کپی نامه ای از شیراز [به براون؟]؛ و رونوشتی از یک نامه از قمرتاج دولت آبادی.

نمای تفصیلی

  • آفریننده قمرتاج دولت آبادی
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
  • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۵ آبان ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1141H46
  •