دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر الملوک و فرزندانش

منیر الملوک و فرزندانش

منیر الملوک جهانداری و فرزندانش پروین و کورس احمدی

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۹ ش
  • ابعاد ۸ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A125
  •