دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات اعتماد الاطباء (سلطان الاطباء) و پسرش معتمد السلطان

مکاتبات اعتماد الاطباء (سلطان الاطباء) و پسرش معتمد السلطان

مکاتبات اعتماد الاطباء و پسرش معتمد السلطان شامل مجموعه ای از نامه های رد و بدل شده در مورد اوضاع خانوادگی و امور مالی و ملکی است.