دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

النور روزولت‌ و طوبی‌ سومخ‌

النور روزولت‌ و طوبی‌ سومخ‌

دیدار النور روزولت‌، طوبی‌ سومخ‌ و دكتر كمپل‌، پزشک آمريكايی‌ از پرورشگاه سازمان بانوان یهود ایران.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۶-ع-۷۳۲)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۵ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A99
 •