دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده خان‌زاده

خانواده خان‌زاده

موسی خان‌ كاشی (چپ) که موسیقی دان نامداری بود، اسحق‌ خان‌ زاده‌ (پسرش) و نوه ها: يعقوب‌ خان‌ زاده‌ و ثریا خان‌ زاده‌.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۳ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۶-ع-۶۷۳)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۵ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A95
 •