دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طوطی و یعقوب حريری

طوطی و یعقوب حريری

طوطی حریری و همسرش یعقوب حریری

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۴ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۶-ع-۶۱۴)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۵ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A84
 •