دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت سياق جهيزيه، ۱۲۷۶ ق

صورت سياق جهيزيه، ۱۲۷۶ ق

صورت سیاق جهیزیه گوهر، دختر يوسف ملا.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۷۶ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-س-۱۱۷)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A42
 •